logo

PRIVACY REGLEMENT

1. Inleiding

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring vindt u bijkomende toelichting over deze verwerking.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de onderneming OMNIA Hypnose (met als zaakvoerder M. Tenthof van Noorden), met gevestigd Ambt. Dorknoperlaan 5, 1336 GA Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 86413910.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht op het volgende emailadres: info@omniahypnose.nl

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

OMNIA Hypnose verwerkt de volgende persoonsgegevens voor individuele sessies:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoon
  • Uw Woonplaats
  • Specificatie ontvanger bericht
  • Uw bericht

4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

4.1 Algemeen

OMNIA Hypnose verwerkt deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
De verwerking van uw persoonsgegevens heeft enkel als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.

4.2 Nieuwsbrieven

Daarnaast geeft u OMNIA Hypnose toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over onze eigen dienstverlening. U hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

4.3 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren. U geeft ons toestemming tot het gebruik van deze cookies.
Uw webbrowser laat u evenwel toe om op elk ogenblik uw cookie-instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

5. Ontvanger van gegevens

Wij zullen deze persoonsgegevens nooit delen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van uw persoonsgegevens door de verwerkers waarop wij een beroep doen, zoals onze IT –consultant, cloud services of andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en onze onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis uw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, hebben wij de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

7. Bewaringstermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, vindt u hierboven terug.

8. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, ectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor de toepassing van deze rechten kan u steeds contact met ons opnemen via het eerder vermelde emailadres.

9. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door OMNIA Hypnose kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AVG)

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

Contact informatie


Ambt Dorknoperlaan 5
1336 GA Almere

info@hypnosecentrumflevoland.nl06 39142366
logo
logo
logo
Built by MDDD © 2023